วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รูปภาพ

                             รูปภาพhttp://www.slide.com/r/8CMqQwFZvj9PeP-c91uaNZt1rIk3XQSo?previous_view=mscd_embedded_url&view=original.

ผลงานวิจัยระดับชาติ

                        ผลงานวิจัยระดับชาติ


การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
.