วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รูปภาพ

                             รูปภาพhttp://www.slide.com/r/8CMqQwFZvj9PeP-c91uaNZt1rIk3XQSo?previous_view=mscd_embedded_url&view=original.

ผลงานวิจัยระดับชาติ

                        ผลงานวิจัยระดับชาติ


การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
.
วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

วีดิทัศน์การบรรยายเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)

วีดิทัศน์การบรรยายเรื่องการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)


วิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube
วิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTubeวิดีโอ YouTube


.วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2554

ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล

ผศ.ดร.สมชาย วรกิจเกษมสกุล


ข้อมูลปฏิบัติการและข้อมูลการศึกษา


ประเภทบุคลากร ข้าราชการ
ประเภทบุคลากรย่อย วิชาการ (มีหน้าที่สอนโดยพิจารณาจากตำแหน่งที่บรรจุ)
ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำแหน่งทางการบริหาร -
ชื่อตำแหน่งในสายงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์
คณะ / หน่วยงาน คณะครุศาสตร์
คณะ / หน่วยงานบริหาร -
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
ระดับตำแหน่ง ระดับ 8
วันเดือนปี ที่เข้าทำงาน 29/08/2531
ความเชี่ยวชาญในสายงาน งานสอน
ระดับการศึกษาสูงสุด ปริญญาเอก
หลักสูตรที่จบการศึกษาสูงสุด การศึกษาดุษฎีบัณฑิต
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ การศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาที่สอน การศึกษา
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษาสูงสุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
ประเทศที่จบการศึกษาสูงสุด THAILAND
 

.